تماس با ما

شركت فراز عايق زرين
اصفهان- نجف آباد- شهرك صنعتي شماره دو- خيابان اميركبير- فلكه كارگر- خيابان رازي- فرعي 17 - پلاك 23
031-42695230 الی 3
09131310354 مدیر عامل
09130150033 هیئت مدیره
09132308486 مدیر داخلی
031-42695230
info@Zarrininsulation.com

شنبه تا 5 شنبه 80:00 تا 17:00